Velkommen til Vann-Nett Portal


Tana  Foto: Tor-Simon Pedersen

Vann-Nett Portal er inngangsportalen til informasjon om vann i Norge. Målet er å gi en enkel og rask tilgang til data, informasjon om arbeidet og lenke til Vann-Nett Saksbehandler. Portalen baserer seg på VISS utviklet av svenske vannregionmyndigheter og vil utvikles over tid. Funksjonalitet for søk etc. vil utvikles over tid og er i denne versjonen kun på et basisnivå.

Ved å klikke på fliken ”Faktaark Vannforekomst” får du tilgang til et søkefelt hvor navn på vannforekomst eller vannforekomstID kan skrives inn.

Ved å klikke på ”Faktaark Områder” får du tilgang til faktaark for vannregionmyndigheter, vannregioner, vannområder, fylker og kommuner. Velg et område i nedtrekksmenyen til høyre og trykk ”Søk”, så hentes data for det valgte området opp i faktaarket. Du kan også her velge mellom sammendrag og ”Vis alt”. Merk at du velger den kategorien vannforekomst du er ute etter (innsjø, elv og kystvann) i nedtrekksmenyen under den generelle statistikken. Grunnen til oppdelingen er problemet med å vise statistikk for alle kategorier vann samtidig i ett faktaark. Du kan også velge alle kategorier, hvor kun overordnet statistikk vises. Får å lage fil for utskrift trykker du på ”Lagre som PDF”.

Inntil videre ligger koblingene til verktøyet Saksbehandler som link øverst til høyre i portalen. Målet er å få alt på flikstruktur. Under fliken Nyheter vil det ligge meldinger om nye ting i Vann-Nett og annen informasjon om bruken av verktøyene etter hvert som de oppgraderes. Det vil komme en rapporteringstjeneste på plass i løpet av høsten 2013.

Det er planlagt å gjøre alle felter i faktaarkene interaktive, slik at det lenkes opp til definisjoner av alle begreper og parametere.

Vann-Nett eies av miljøforvaltningen og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). Systemet er stasjonert hos og driftes av NVE.

Medvirkning og tilgjengelige data

Vannforskriften setter krav til medvirkning i faglige vurderinger, beslutninger og gjennomføring av tiltak for å oppnå god miljøtilstand i vannet. Vann-Nett systemene skal sikre tilgang på miljøinformasjon for faglige institusjoner, interessegrupper, myndigheter og allmennheten. Det vil bli mulig å gi innspill til vannforvaltningen i forhold til deres arbeid via Vann-Nett Portal i løpet av høsten 2013.

Miljødata som er tilgjengelig i Vann-Nett skal danne grunnlag for planlegging og gjennomføring av tiltak som skal sikre god miljøtilstand.

Miljøtilstand og påvirkningsfaktorer i vannforekomstene

I arbeidet under vannforskriften skal vannforvaltningen vurdere miljøtilstand og menneskeskapte påvirkninger i forhold til miljømålet om god økologisk tilstand i vassdrag, kyst og grunnvann. I Vann-Nett er vassdrag, kystvann og grunnvann inndelt i geografisk avgrensede vannforekomster. Vannforekomstene er forvaltbare enheter og det knyttes informasjon om miljøtilstand, påvirkninger og miljømål til hver enkelt for å gi et helhetlig bilde. Vannforvaltningen vurderer miljøtilstanden etter økologiske kriterier som blant annet forekomst av fisk, vannplanter, plankton, næringssalt og miljøgifter. I Vann-Nett finnes informasjon om miljøtilstanden for hver av disse temaene.

Systemet gir informasjon om kjente menneskeskapte påvirkninger og virkningen av disse, sammen med en vurdering av utviklingen i vannforekomsten i forhold til miljømålet om god miljøtilstand. Systemet er åpent for allmennheten og det er innsyn på alle data ned på hver enkel innsjø, deler av vassdrag og kystvannsforekomster.